අම්මේ ... මා තනිකරලන්න එපා.....

නුහුරු නුපුරුදු ලෝකයක් තුල නුබ සෙවනෙන් මිදිලා...
ආගන්තුක ආදරයක් ලග නතර වෙලා......
හිරු සදු අහිමිව...ජීවිතයත් අහිමිව.....
මා ඒ මග නිමා වි කුරිරු ලොවක් තුල හඩා වෑටෙද්දි...
නුබේ සෙවනයි මා රෑක ගත්තේ....
නුබේ ආදරයයි මට පන දුන්නේ....
කුරිරුයි ලෝකේ අම්මේ ...
ඒ ලොව තුල මා තනිකරලන්න එපා.....

No comments:

Post a Comment