විප්ලවකාරී විකල්පය නොහොත් වෙනස....

මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරාවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි. කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...


පෝස්ටරයේ උපත ගැන දන්නවාද?...

මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරාවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි. කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...

ලාබයි... ලාබයි... ප්‍රේමය ලාබයි....

මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරාවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි. මෙම සගරාව යතාර්තයක් කිරිමට අපිත් සමග දිවා රාත්‍රී නොබලා වෙහෙස වූ නිශාන්ත එස්.බන්ඩාර (ටොපියා) සහොදරයාගේ සිතට නැගුනු සුන්දර  සිතැගියවාක්... කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...


2012 ලෝක විනාශය සත්‍යයක්ද....

 2012 ලෝක විනාශය ගැන බොහෝ දෙනා විවිධ මත පල කරනවා.ඉතින් මටත් හිතුනා මේ ගැන ලිපියක් පල කිරීම කාලීන වශයෙන් වැදගත් වෙයි කියලා...මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි.කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...   
සොදුරු සිත්තාරාවියකගේ සිතැගි තෙලිතුඩකින්.....