2012 ලෝක විනාශය සත්‍යයක්ද....

 2012 ලෝක විනාශය ගැන බොහෝ දෙනා විවිධ මත පල කරනවා.ඉතින් මටත් හිතුනා මේ ගැන ලිපියක් පල කිරීම කාලීන වශයෙන් වැදගත් වෙයි කියලා...මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි.කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...   
No comments:

Post a Comment