ලාබයි... ලාබයි... ප්‍රේමය ලාබයි....

මේ ලිපිය අප විශ්වවිද්‍යාලයේ e-පොත නමින් පලක විද්‍යුත් සගරාවෙන් උපුට ගත් ලිපියකි. මෙම සගරාව යතාර්තයක් කිරිමට අපිත් සමග දිවා රාත්‍රී නොබලා වෙහෙස වූ නිශාන්ත එස්.බන්ඩාර (ටොපියා) සහොදරයාගේ සිතට නැගුනු සුන්දර  සිතැගියවාක්... කියවීම සදහා පින්තුරය මත Click කරන්න...


No comments:

Post a Comment